AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) manifesta que el domini www.estupendu.com es propietat de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) , amb CIF B66557430, i amb domicili al CARRER ORTIGOSA 14-16 PLANTA 4 PUERTA 2 , 08003 BARCELONA

 

 

Que BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU)   consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 44900, Foli 1 i Fulla B 470481.

 

BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) .

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les seves dades personals, estiguin incorporades en el Fitxer de “ Contactes ” responsabilitat de BADALONA BEST ONES, SL (L’ESTUPENDU), CIF B66557430 i seu social al CARRER ORTIGOSA 14-16 PLANTA 4 PUERTA 2 , 08003 BARCELONA

La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la seva petició i l’agenda de contactes.

Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que es mantingui la relació.

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de realitzar al CARRER ORTIGOSA 14-16 PLANTA 4 PUERTA 2 , 08003 BARCELONA

 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) . Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) , per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU)

BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. BADALONA BEST ONES, SL ( L’ESTUPENDU) poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.